Jak správně topit pevnými palivy?

- pro čistší vzduch
- pro nižší spotřebu paliva
- pro úspory financí

Zásady správného topení

V čem topit

Při výběru spalovacího zařízení byste měli znát tepelnou potřebu vytápěného objektu, kterému by měl odpovídat výkon spalovacího zařízení.

Více

Palivo

V kotli či kamnech je nutné používat pouze takové palivo, které určil výrobce zdroje (kotle, kamen, krbu) a se kterým byl zdroj testován při uvádění na trh.

Více

Obsluha a údržba

Při obsluze spalovacího zařízení je nutné dodržovat tyto zásady:

Více

Zákonné požadavky

Vybrané legislativní povinnosti, které se týkají provozovatelů spalovacích zařízení do 300 kW včetně

Více

Aktuální stav ovzduší v Libereckém kraji

Zdroj: aktuální hodinový přehled dat z automatizovaných stanic ČHMÚ Aktualizováno
Legenda: Data nejsou k dispozici Dobrý stav kvality ovzduší Zhoršený až špatný stav kvality ovzduší

Dotační programy

Budete měnit starý kotel na pevná paliva za ekologičtější zdroj vytápění? Podívejte se na možnosti čerpaní dotací, jejichž stručný přehled vám nabízíme níže.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí, který je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Tento program je zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech a v jeho rámci lze čerpat dotaci na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Aktuální informace o dotačním programu...

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Tzv. „kotlíkové dotace“ jsou dotace z evropských fondů a jsou poskytovány krajskými úřady (dle vyhlášených výzev) na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle na pevná paliva 1.  nebo 2. emisní třídy nebo bez emisní třídy, za nový, ekologičtější způsob vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla).

Informace o aktuálních výzvách...

DOTACE NA DODATEČNOU INSTALACI AKUMULAČNÍ NÁDOBY

Na jaře roku 2022 vyhlásil Liberecký kraj nový program „Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva“, v rámci kterého bude žadatelům poskytnuta podpora na dodatečnou instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.

Informace o aktuálních dotacích...


Zajímavé odkazy

Aktuality

Pozvánka na DNY ČISTÉHO OVZDUŠÍ v Libereckém kraji

 01.09.2022 | Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, spolu s Městskými úřady Frýdlant v Čechách, Semily a Turnov, připravil celodenní program s tématem: „Jak správně topit“.  Cílem této akce je seznámit širokou veřejnost se zásadami správného vytápění pevnými palivy, a to prostřednictvím zábavné show „SMOKEMAN ZASAHUJE“ v podání Ing. Jiřího Horáka Ph.D. z Výzkumného energetického centra, Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Chcete-li se dozvědět, jak topit efektivně, ekonomicky a ekologicky

Více

Povědomí veřejnosti o správném vytápění se Liberecký kraj snaží zvýšit prostřednictvím osvětové kampaně...

 01.06.2022 | Liberecký kraj v současnosti realizuje osvětovou kampaň s názvem „Jak správně topit“. Osvětová kampaň, kterou inicioval a odborně garantuje resort životního prostředí a zemědělství, je součástí projektu, jenž je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Více

Spoty kampaně

 29.11.2022 | Chcete-li si poslechnout naše spoty na téma „Jak správně topit“ najdete je zde

Více

Videa

Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org