Zákonné požadavky

Vybrané legislativní povinnosti, které se týkají provozovatelů spalovacích zařízení do 300 kW včetně

1. 9. 2024 - zákaz starých kotlů v rodinných domech, bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci - to znamená kotlů 1. a 2. třídy a kotlů bez stanovené třídy (bez štítku)

1. 9. 2022 - zákaz všech ostatních starých kotlů - tedy kotlů 1. a 2. třídy a kotlů bez stanovené třídy (bez štítku)

§17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění - od 1. 9. 2022 (viz i § 41 odst. 16 tohoto zákona) je povinnost provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace (kamna), v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024. Příloha č. 11 obsahuje minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje pro oxid uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhé znečišťující látky (TZL).

Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5).

Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.


Pravidelné kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva

§17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění - povinností provozovatele zdroje je provádět pravidelně (nejméně jednou za tři roky) kontrolu technického stavu a provozu zdroje spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Fyzické osobě hrozí za nesplnění této povinnosti pokuta ve výši až 20 tis. Kč.

Tuto kontrolu musí provádět tzv. odborně způsobilá osoba, která je fyzickou osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje.

Databáze odborně způsobilých osob:

https://ipo.mzp.cz


Referenční finanční limit

Referenční finanční limit je stanoven v § 27 a vyhlášky č. 415/2012 Sb., a představuje veškeré náklady spojené s provedením kontroly technického stavu a provozu, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km. Referenční finanční limit je dle zákona o ochraně ovzduší rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu za cenu pohybující se v jeho rámci, a který zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením kontroly, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km. Referenční finanční limit byl stanoven na 1585,- Kč bez DPH, u spalovacích stacionárních zdrojů bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) nebo na 1848,- bez DPH, pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle). Referenční finanční limit je nástrojem pro zamezení případům, kdy cena za kontrolu bude vysoká z důvodu delší dojezdové vzdálenosti. Nejedná se však o nepřekročitelnou částku. Provozovatel by měl nejprve vyhledat odborně způsobilé osoby ve svém okolí, které osloví. Pokud mu nebude žádná z oslovených odborně způsobilých osob, vhodných pro jeho typ a značku kotle, schopná nabídnout provedení kontroly za cenu, která bude nižší či rovna referenčnímu finančnímu limitu, může provozovatel oslovit pomocí komunikačního modulu databáze odborně způsobilých osob výrobce. Pokud výrobce provozovateli nepodá do 30 dní od vyžádání vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby zprávu, zdali mu může nabídnout odborně způsobilou osobu, která provede kontrolu v rámci stanoveného limitu, může si provozovatel vybrat odborně způsobilou osobu jiného výrobce s oprávněním na stejný typ kotle. Případná vyjádření výrobce či doklady o proběhlé komunikaci připojí provozovatel k dokladu o kontrole, pokud si jej obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá. V případě komunikace prostřednictvím databáze odborně způsobilých osob tato povinnost odpadá, neboť ověření, zda komunikace proběhla a s jakým výsledkem, může obecní úřad obce s rozšířenou působností ověřit v interní části databáze odborně způsobilých osob sám na základě unikátního čísla (ID komunikace), které je i povinnou položkou dokladu o kontrole.


Doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu

Vzor dokladu o kontrole technického stavu a provozu je uveden v příloze č. 18 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Návod na vyplnění, viz např. https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pevnymi-palivy/18668-doklad-o-kontrole-kotle-na-pevna-paliva

V dokladu o kontrole technického stavu a provozu se v části Výsledek kontroly uvede, zda spalovací stacionární zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší a že byl provozovatel poučen o jeho správném provozování. Dále se uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, případně, zda je pro dosažení souladu nutná instalace akumulační nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů je i to, zda je, či není indikováno spalování jiného paliva než určeného výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, popř. spalování odpadu (přítomnost jiného než určeného paliva, nespalitelných zbytků v popelu, které nemohou mít původ ve spalovaném palivu, skladování odpadu společně či v bezprostřední blízkosti paliva apod.).


Zákaz spalování odpadu

Spalováni odpadu (např. plastů, dřevotřísky, lepeného či lakovaného dřeva, odpadních olejů) ve spalovacích zařízeních o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně je podle § 16 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyloučeno. Spalovat lze pouze schválená paliva.

Fyzické osobě hrozí za tento přestupek pokuta ve výši až 50 tis. Kč.

Odstranění odpadu jeho spálením v domácím topeništi je rovněž nelegálním nakládáním s odpady (porušení zákona o č. 541/2020 Sb., o odpadech).


Obecně závazná vyhláška obce

§17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění - obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) zákona splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší.


Čerpáno z platné legislativy, webových stránek Ministerstva životního prostředí a sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, aktualizace říjen 2021


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org