Obsluha a údržba

Při obsluze spalovacího zařízení je nutné dodržovat tyto zásady:

  • Dodržujte předepsané postupy výrobce, přečtěte si návod a řiďte se jím.
    • o U kotlů s ručním přikládáním je zásadní zátop a přikládání paliva, kdy vzniká největší množství emisí – dodržujte tedy přesně postup daný výrobcem.
  • Nastavte zařízení regulace výkonu zařízení přesně podle návodu, nejste-li si jisti nechte nastavení na odborníkovi. Změny nastavení vstupní a výstupní teploty kotle, otáček spalinového ventilátoru nebo rychlosti přikládání automatického hořáku mohou mít komplexní dopad na činnost zdroje.
  • Dodržujte předepsanou teplotu spalin – nižší teplota spalin může znamenat vyšší účinnost využití tepla, ale také špatné spalování, vyšší riziko vzniku kondenzátu a všech souvisejících problémů (zanášení výměníku, spalinových cest, požární riziko, pronikání dehtu tělesem komína apod.) příliš vysoká teplota spalin je plýtvání energií v palivu a může být i nebezpečná. Je vhodné instalovat spalinový teploměr a udržovat teplotu spalin v předepsaném rozsahu.
  • Zajistěte dostatečný přístup vzduchu k vašemu spalovacímu zařízení (do kotelny, do místností, kde je umístěno topidlo) – nízký obsah spalin může způsobit hromadění škodlivých spalin v místnosti.
  • U krbů a krbových vložek je třeba zajistit dostatečný přísun kyslíku nastavením klapek a přikládat méně a častěji. Při nedostatečném přívodu vzduchu dochází k nedokonalému spalování, které je provázeno nadměrnou tvorbou znečišťujících látek a sazí.

Údržba

  • V souladu s návodem dodržujte předepsanou údržbu!Každý kotel, a to i ten nejmodernější, vyžaduje pravidelné čištění teplosměnných ploch - výměníku, čímž se zvýší jeho účinnost a tedy míra využití energie paliva. Nejméně v termínech daných vyhláškou provádějte čištění a každoroční kontrolu spalinových cest (komína a kouřovodů) kominíkem. Vyhněte se však chemickým prostředkům na čištění komína s obsahem mědi, jejich použitím vzniká velké množství toxických dioxinů.
  • Každou závadu ihned odstraňte – nedoléhající či chybějící spalinová klapka nebo netěsnící dvířka kotle či kamen (chybějící či opotřebované těsnění) mohou významně ovlivnit přístup vzduchu a tím zhoršit kvalitu spalování. Neřešená závada pak může vést k dalším problémům.
  • U kotlů a topidel s výměníkem musí být povinně jednou za 3 roky provedena kontrola technického stavu a provozu spalovacího zařízení odborně způsobilou osobou.

Použitá literatura a jiné zdroje:

1) HORÁK, J. a kolektiv: Příručka správného vytápění, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2020, I. vydání

2) webové stránky MŽP  https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste

3) Odbor ochrany ovzduší MŽP: Jak správně topit a ušetřit, Praha, 2021, 1 vydání, dostupné na: https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/A22D7ED4546D417EC12587590031EA6C/$file/MZP_jak%20spravne%20topit_web_final.pdf

 

 

 


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org