V čem topit

Při výběru spalovacího zařízení byste měli znát tepelnou potřebu vytápěného objektu, kterému by měl odpovídat výkon spalovacího zařízení.

Bude-li zdroj předimenzovaný, bude pak provozován většinu času při příliš nízkém výkonu, což znamená snížení účinnosti kotle, tedy vyšší spotřebu paliva a vyšší produkci emisí a dehtu, zanášení spalovacího zařízení a spalinových cest. Bude-li zdroj poddimenzovaný, nevytopí váš dům dostatečně a při častém přetápění se může spalovacího zařízení ničit.  

Zdroji musí také odpovídat spalinové cesty (kouřovod a komín), které musí splňovat požadavky na teplotu a tah. Před instalací nového kotle se vždy poraďte s kominíkem. Při každé změně zdroje je nutné provést revizi spalinové cesty kominíkem. Výměnu zdroje je však vhodné s kominíkem konzultovat předem, protože moderní kotle jsou poměrně náročné na tah komína a dosahují nízkých teplot spalin a dodatečné řešení tohoto problému může být velmi obtížné, nebo i nemožné. Naopak při silném či kolísavém tahu komína může velmi pomoci instalace jednoduchého a relativně levného regulátoru tahu.

V současnosti jsou na trh dodávány pouze kotle splňující požadavky Ekodesignu. Současně jsou kotle (dle ČSN EN 303-5) zařazovány dle emisí a účinnosti do tříd 1 – 5, kdy kotle tříd 1 a 2 bude od září roku 2024 zakázáno používat.

Instalaci zdroje přenechte prověřeným odborníkům, a to především u moderních kotlů. U starších kotlů může instalaci ověřit technik při kontrole technického stavu a provozu zdroje, jejíž provedení je povinné každé 3 roky.


Druhy kotlů na pevná paliva

Kotel prohořívací

Nejstarší a nejjednodušší kotel s ručním přikládáním paliva (koksu, černého uhlí nebo dřeva), s nízkou účinností a vysokou produkci emisí. Většinou se jedná o kotle 1. a 2. emisní třídy. Palivo je v tomto typu kotle přikládáno na hořící základní vrstvu. Primární spalovací vzduch přichází ze spodu přes rošt a společně se vzniklými spalinami prochází celou vrstvou paliva, tedy palivo hoří najednou. U tohoto typu kotle lze výkon ovlivňovat pouze regulací přiváděného primárního spalovacího vzduchu pomocí klapek.

Kotle odhořívací

Kotel s ručním přikládáním paliva, ve kterém probíhá postupné spalování paliva v dolní části kotle. V praxi to funguje tak, že naložíte palivo do násypky, zapálíte oheň v topeništi a hoří vám pouze malá část přiloženého paliva, a vlastní vahou, jak odhořívá, tak palivo klesá. Palivo do násypky se pak doplňuje shora. Průběh spalování je u tohoto typu kotle plynulejší než u prohořívacího kotle. Novější odhořívací kotle jsou schopny plnit 3. a 4. emisní třídu.

Kotle zplyňovací

Tyto kotle, nazývané též pyrolýzní, jsou moderní kotle pro spalování kusového dřeva (v menší míře i hnědého uhlí). V zásobníku paliva dochází k uvolňování prchavé hořlaviny, která prochází skrz trysku do spalovací komory. Spalovací vzduch je přiváděn nuceně pomocí ventilátoru. Zplyňovací kotle mají 60 – 85 % účinnost a množství emisí je řádově nižší než u kotlů výše uvedených.

Kotle automatické

Jedná se o nejmodernější, nejkomfortnější a nejekologičtější typ kotlů spalující pelety, hnědé a černé uhlí. U tohoto typu zařízení je zásobník paliva umístěn mimo těleso kotle. Do hořáku se pak dodává pomocí dopravníku jen potřebné množství paliva, což má pozitivní dopad na účinnost a životnost kotle a rovněž na množství produkovaných emisí. Periodu přikládání paliva je možné prodloužit instalací dalšího externího zásobníku paliva.  


Další vybavení ke kotlům

Akumulační nádoby

Akumulační nádoba umožňuje provozovat kotel na jmenovitý výkon v době, kdy potřeba výkonu kotle pro vytápění je menší, než je jmenovitý výkon, čímž se maximalizuje účinnost vytápění a snižuje se množství emisí a zanášení kotle dehtem. Takže zapojením akumulační nádrže snížíte spotřebu paliva a zvýšíte životnost svého kotle a spalinových cest. Zároveň se v akumulační nádobě uskladňuje energie v podobě tepla, kterou lze využít i v době, kdy se kotel neprovozuje.

Některé typy kotlů mají v technické dokumentaci uvedeno, že k plnění zákonem stanovených emisních limitů, musí být provozovány jen s instalovanou akumulační nádobou. V tomto případě je instalace akumulační nádoby povinná.


Použitá literatura a jiné zdroje

1) HORÁK, J. a kolektiv: Příručka správného vytápění, Vysoká škola báňská- technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2020, I. vydání

2) webové stránek MŽP  https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste

3) webové stránky firmy Jaroslav Cankař a syn ATMOS https://www.atmos.eu/kotle

 

 

 


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org