Pozvánka na DNY ČISTÉHO OVZDUŠÍ v Libereckém kraji

 01.09.2022 | Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, spolu s Městskými úřady Frýdlant v Čechách, Semily a Turnov, připravil celodenní program s tématem: „Jak správně topit“.  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, spolu s Městskými úřady Frýdlant v Čechách, Semily a Turnov, připravil celodenní program s tématem: „Jak správně topit“.  Cílem této akce je seznámit širokou veřejnost se zásadami správného vytápění pevnými palivy, a to prostřednictvím zábavné show „SMOKEMAN ZASAHUJE“ v podání Ing. Jiřího Horáka Ph.D. z Výzkumného energetického centra, Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Chcete-li se dozvědět, jak topit efektivně, ekonomicky a ekologicky, podívat se na praktické ukázky v pojízdné kotelně a vyzkoušet si různé pokusy (např. znázornění inverze v akváriu, měření teploty pomocí termočlánku nebo termokamery apod.), přijďte se podívat na DNY ČISTÉHO OVZDUŠÍ, které se konají:

 

20. 9. 2022 na náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantu v Čechách 

21. 9. 2022 před městským úřadem v Semilech 

22. 9. 2022 na náměstí Českého ráje v Turnově

 

Konání této akce je podpořeno grantem z Norských fondů

 

Podrobněji o akci a doprovodném programu se dozvíte na plakátech jednotlivých měst.

gallery

 

          

 


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org