Dotace na dodatečnou instalaci akumulační nádoby u domácích kotlů

 12.12.2022 | Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 29. 11. 2022 o vyhlášení Programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 29. 11. 2022 o vyhlášení Programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-305 a kotle s ekodesignem. Žádosti o dotaci je možné podávat od 16.1.2023 do 29.12.2023 u krajského úřadu Libereckého kraje.

Podrobnosti o programu můžete získat zde.

 

Případné dotazy zodpoví:

Ing. Alena Klímová
485 226 327
alena.klimova@kraj-lbc.cz


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org