Dotace na akumulační nádoby v Libereckém kraji roce 2024

 10.01.2024 | Rovněž v roce 2024 lze v Libereckém kraji čerpat dotační podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 19. 12. 2023 o vyhlášení dotačního titulu "Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní  soustavu ústředního vytápění a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. 3, 4, 5 třídy podle ČSN EN 303-305 a kotle s ekodesignem". Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. 2. 2024 do 21. 10. 2024 u krajského úřadu Libereckého kraje.

Minimální výše dotace činí 10 tis. Kč, maximální 50 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Způsobilým žadatelem je fyzická osoba vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém bude instalovaná akumulační nádoba.

Všechny informace o programu můžete získat zde.

 

Případné dotazy zodpoví:

Ing. Alena Klímová
485 226 327
alena.klimova@kraj-lbc.cz


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org