Akce dny pro čisté ovzduší v Libereckém kraji - Frýdlant, Semily, Turnov

 12.10.2022 | Městské úřady Frýdlant, Semily a Turnov zorganizovaly pro širokou veřejnost ve dnech 20. – 22. 9. 2022 ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vzdělávací program „Jak správně topit“.

Městské úřady Frýdlant, Semily a Turnov zorganizovaly pro širokou veřejnost ve dnech 20. – 22. 9. 2022 ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vzdělávací program „Jak správně topit“. Účelem této akce bylo informovat veřejnost o kvalitě ovzduší a motivovat ji ke správnému topení v domácích topeništích na pevná paliva, aby tak přispěla ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji. Tato osvětová kampaň je součástí projektu, jenž je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Hlavní program zajistila edukativní show „SMOKEMAN ZASAHUJE“ v podání Ing. Jiřího Horáka, Ph. D. z Výzkumného energetického centra při VŠB – TUO, který navštívil zmíněná města se svoji pojízdnou kotelnou. Diváci se mohli interaktivním způsobem seznámit se zásadami správného topení formou různých fyzikálních jevů, pokusů, nebo názornými ukázkami přímo v pojízdné kotelně. Více se o edukativní show „SMOKEMAN ZASAHUJE“ a popularizaci vědy a techniky můžete dozvědět na webových stránkách https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/.

I přes nepřízeň počasí se akce vydařila, zúčastnilo se ji více než 400 žáků základních a středních škol a přilákala i řadu zvědavců z řad veřejnosti. 

gallery


Norway grants

Projekt „Osvětová kampaň: Jak správně topit.“, reg. č. projektu 3201400114 je podpořen z Norských fondů z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ pro období 2014-2021, výzvy č. SGS-4 Reine, oblast podpory Snižování negativní lidské činnosti na kvalitu ovzduší.

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a tento web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.


www.sfzp.cz/norskefondy - www.norskefondy.cz - www.sfzp.cz - www.eeagrants.org